Privacybeleid

BORGVELD BVBA (Chardonnay Meerdael) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Paul Vleminckx op paul.vleminckx@skynet.be

Verwerkingsdoeleinden

BORGVELD BVBA (Chardonnay Meerdael) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor n het verzenden van nieuwsbrieven met nieuws, events en promotionele acties van Chardonnay Meerdael.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming, (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BORGVELD BVBA (Chardonnay Meerdael) verbonden zijn of met enige andere partner van BORGVELD BVBA (Chardonnay Meerdael)  

BORGVELD BVBA (Chardonnay Meerdael) garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor de nieuwsbrieven zullen worden bewaard zo lang de betrokkene zich uitschrijft. Uitschrijven kan ten allen tijde door contact op te nemen via paul.vleminckx@skynet.be of die mogelijkheid te gebruiken bij het ontvangen van een nieuwsbrief door onderaan de uitschrijvingslink te klikken.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–          zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–          een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: paul.vleminckx@skynet.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en het gebruik van cookies.